Regulamin współpracy reklamowej

REGULAMIN

WSPÓŁPRACY REKLAMOWEJ Z PORTALEM

www.managero.pl (zwany dalej: „Regulaminem”)

ARTYKUŁ I. – POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis internetowy Managero.pl prowadzony jest przez XYBRYZT sp. z o.o. z siedzibą: 44-300 Wodzisław Śląski, os. Dąbrówki 1A/28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000673406, posiadającą NIP 647-257-79-74 , zwany dalej Managero.pl

  2. Współpraca reklamowa z portalem Managero.pl polega na ł odpłatnym udostępnianiu Partnerom przez Managero.pl powierzchni na Stronie WWW i funkcjonalności Strony WWW na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i załącznikach, stanowiących jego integralną część.

3. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

Współpraca reklamowa” – oznacza oddanie do używania (najem) udostępnionej przez Managero.pl powierzchni reklamowej na Stronie WWW lub innych funkcjonalności Strony WWW o charakterze reklamowym, w celu prezentowania (umieszczania) materiałów reklamowych przekazywanych przez Partnerów, dotyczących usług gastronomicznych oraz innych produktów i usług Partnerów. Za Współpracę reklamową pobierane jest wynagrodzenie zgodne z Tabelą Wynagrodzeń.

Partner” – należy przez to rozumieć osobę prawną prowadzącą działalność gospodarczą, która przystąpiła do współpracy reklamowej z Managero.pl, z którą Managero.pl zawarło umowę odpłatnego udostępnienia powierzchni i funkcjonalności strony www w celu prezentowania oferty handlowej lub usługowej oraz podejmowania innych działań o charakterze reklamowym i marketingowym na zasadach określonych regulaminem.

Kreacja reklamowa” – należy przez to rozumieć treści reklamowe (graficzne i tekstowe) przesłane przez Partnera oraz udostępnione przez Managero.pl, a następnie umieszczone na Stronie WWW Managero.pl.

Strona WWW” – należy przez to rozumieć stronę internetową www.managero.pl.

Baza firm” – oznacza katalog firm należących do Partnerów dostępny pod adresem www.managero.pl/category/partnerzy-managero.

Umowa” – należy przez to rozumieć stosunek prawny jaki powstaje między Managero.pl a Partnerem w ramach niniejszego Regulaminu.

Rejestracja” – oznacza ogół czynności technicznych wykonanych z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez Managero.pl, których celem jest zawarcie Umowy polegający w szczególności na: wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z danymi teleadresowymi Partnera, złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz aktywacji Partnera.

Regulamin” – niniejszy „Regulamin Współpracy reklamowej z portalem Managero.pl”.

ARTYKUŁ II. – ZASADY WSPÓŁPRACY REKLAMOWEJ Z PORTALEM

MANAGERO.PL

1. Partnerem może zostać osoba prawna jak i osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, która przystąpi do współpracy reklamowej poprzez wypełnienie formularza na stronie www.managero.pl/zamowienie i zaakceptuje niniejsze warunki współpracy.

2. Wytyczne techniczne do przygotowania materiałów do reklamy są określone w Artykule III. Wersję ostateczną przesłanych materiałów uzyskuje się poprzez wzajemną konsultację techniczną Managero.pl i Partnera.

3. Managero.pl zobowiązuje się do zamieszczenia treści reklamowych zawartych w Umowie i w terminach nią określonych.

4. Partner zobowiązuje się do kontaktu z przekazanymi mu klientami w terminie 48 godzin od otrzymania zgłoszenia.

5. Partner zobowiązuje się do uzupełniania na bieżąco arkusza raportu współpracy z przekazanymi klientami, który jest udostępniony w wersji online poprzez platformę Google Drive, na wskazany przez Partnera adres e-mail. O konieczności uzupełnienia raportu Partner zostanie poinformowany drogą e-mailową.

6. Wynagrodzenie dla Managero.pl należne będzie pod warunkiem, że Partner w terminie 120 dni od daty otrzymania zgłoszenia sprzeda usługę klientowi, którego pozyskał dzięki Kreacji Reklamowej na Stronie WWW.

ARTYKUŁ III. – ZAKRES WSPÓŁPRACY REKLAMOWEJ Z MANAGERO.PL

1. Przedmiotem umowy jest Współpraca Reklamowa Managero.pl oraz Partnera.

2. Współpraca reklamowa polega na:

umieszczeniu na Stronie WWW Kreacji reklamowej Partnera w postaci:

wizytówki Partnera w Bazie firm i zalinkowania jej w wybranej kategorii głównej (nazwa

województwa → produkt).

Partner przesyła na e-mail: kontakt@managero.pl unikalny opis firmy składający się z opisu profilu działalności firmy (maks. 150 słów) oraz danych adresowych siedziby, który po zaakceptowaniu przez Managero.pl zostanie umieszczony na stronie w ciągu 3 dni od daty przesłania.

formularza kontaktowego w wizytówce Partnera oraz w wybranej kategorii głównej (nazwa województwa produkt), za pomocą którego na adres e-mail Partnera będą trafiały zapytania handlowe od klientów zainteresowanych usługami i produktami Partnera.

artykułów eksperckich z branży gastronomicznej (maksymalnie 1 artykuł miesięcznie), które Partner będzie przesyłał na e-mail: kontakt@managero.pl. Artykuł może zawierać nazwę firmy Partnera i link do firmowej wizytówki na Managero.pl. Po sprawdzeniu przez Managero.pl artykułu pod kątem poprawnej pisowni i formatowania, zostanie on umieszczony na stronie w ciągu 3 dni od daty przesłania.

firmowego konta na forum gastronomicznym wchodzącym w skład Strony WWW Managero.pl. Partner może zarejestrować się na forum, a następnie ustawić w stopce adres do swojej wizytówki na Managero.pl i wgrać wybrany avatar (logo firmy lub zdjęcie osoby piszącej na forum – bez adresu www a także nr telefonu).

oraz przekazywaniu Partnerowi drogą telefoniczną (sms) namiarów do klientów zainteresowanych usługami i produktami Partnera, którzy skontaktowali się z Managero.pl poprzez infolinię.

3. Rodzaj produktów, które Partner chce promować w postaci Kreacji Reklamowej na stronie WWW określa w formularzu rejestracyjnym. Zmianę rodzaju promowanych produktów zgłasza Managero.pl poprzez e-mail: kontakt@managero.pl.

ARTYKUŁ IV. – WYNAGRODZENIE NALEŻNE MANAGERO.PL

1. Wynagrodzenie należne Managero.pl kalkulowane jest za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe), w oparciu o dane uzyskane z raportów Partnerów.

2. Ustalenie wynagrodzenia będzie się odbywało na podstawie okazanego przez Partnera skanu faktury lub umowy, którą zawarł z Klientem zdobytym dzięki Kreacji Reklamowej na stronie WWW Managero.pl. Skan faktury lub umowy powinien zostać przesłany przez Partnera w terminie 3 dni od daty otrzymania wynagrodzenia od klienta, na adres e-mail: kontakt@managero.pl za potwierdzeniem odbioru. Dokument powinien być zaszyfrowany w ten sposób, aby chronić dane osobowe.

3. Zatajenie sprzedaży będzie równoznaczne z naliczeniem kary umownej w wysokości 1000 złotych od każdej zatajonej sprzedaży i wypowiedzeniem umowy przez Managero.pl.

4. Za wykonywanie Współpracy reklamowej, Managero.pl otrzyma wynagrodzenie „z dołu”, na podstawie wystawionej Faktury VAT wysyłanej na adres e-mail Partnera do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Przesłana FV powinna być zaszyfrowana, aby chronić dane osobowe.

5. Z tytułu realizacji Umowy Partner uiszcza Managero.pl wynagrodzenie w wysokości zgodnej z Tabelą Wynagrodzenia, chyba, że strony ustaliły inaczej.

6. Wysokość wynagrodzenia za Współpracę Reklamową określa Tabela Wynagrodzenia. Chyba, że strony ustaliły inaczej, wówczas wysokość wynagrodzenia zapisywana jest w formularzu rejestracyjnym w polu „Uwagi”.

ARTYKUŁ V. – ZASADY ZAWIERANIA UMOWY

1. Umowę uważa się zawartą z chwilą aktywacji Partnera. Aktywacja Partnera następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego www.managero.pl/zamowienie i kliknięcie w hiperłącze (link) przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym.

2. Managero.pl zastrzega sobie – wg własnego uznania – prawo aktywacji Partnera mimo prawidłowej Rejestracji. W takim przypadku Managero.pl poinformuje podmiot zamierzający zostać Partnerem o odmowie. W takim przypadku Umowa nie zostaje zawarta, a dane przekazane Managero.pl przy Rejestracji zostają zanonimizowane. Formularz Rejestracyjny jest dostępny pod adresem: https://www.managero.pl/zamowienie

3. Podczas Rejestracji Partner wyraża zgodę na:

– otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji dotyczących Współpracy Reklamowej oraz na bieżący kontakt we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy,

– przekazywanie adresu poczty elektronicznej i nr telefonu osobom zainteresowanym zakupem usług Partnera,

– otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od Managero.pl, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia Pakietu partnerskiego,

– przetwarzanie przez Managero.pl danych osobowych.

4. Umowa zostaje zawarta na czas 3 miesięcy, po tym okresie w przypadku braku wypowiedzenia przechodzi na czas nieoznaczony.

5. Partner może podlegać weryfikacji przez Managero.pl przy zawarciu Umowy oraz w czasie jej trwania. Proces weryfikacji mo e obejmowa ż ć sprawdzenie zgodności statusu prawnego Partnera z wymaganiami Regulaminu i zgodność działań Partnera z Regulaminem, zwłaszcza z pkt. 1-3 art. IV.

ARTYKUŁ VI. – ODPOWIEDZIALNOŚĆ MANAGERO.PL I PARTNERA

1. Managero.pl nie jest stroną umów zawartych pomiędzy Partnerem a klientem, który znalazł i wykupił usługę Partnera, dzięki udostępnionym przez Managero.pl powierzchni reklamowej oraz innym narzędziom reklamowym.

2. Managero.pl nie odpowiada za treść artykułów przesyłanych przez Partnera.

3. Za treść merytoryczną przesłanych artykułów, opisu firmy a także postów na forum oraz ich zgodność z przepisami prawa odpowiada Partner.

4. Partner oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z znaków, wzorów, nazw handlowych i innych elementów prezentacji, wykorzystywanych przez siebie w nadesłanych materiałach.

5. Partner zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej po stronie Managero.pl w związku z treścią emitowanych artykułów, opisów i postów na forum autorstwa Partnera.

6. Poprzez dostęp do wspomnianego w pkt 5. art. II raportu w Google Drive, Partner ma dostęp do danych osobowych przesłanych klientów, a co za tym idzie staje się stroną przetwarzania danych osobowych.

7. Dostęp do raportu jest tajny, ograniczony wyłącznie do przedstawiciela Partnera, po uprzednim zalogowaniu się do konta Google.

7. Partner jest zobowiązany do ochrony danych osobowych osób, które widnieją w raporcie w arkuszu Google.

8. Klienci widnieją w raporcie 180 dni od daty zgłoszenia, po czym ich dane są usuwane.

ARTYKUŁ VII. – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania umowy mogą być składane drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@managero.pl lub w drodze pisemnej na adres korespondencyjny: ul. Dąbrówki 1A/28, 44-300 Wodzisław Śląski

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamacje, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz opis przedmiotu reklamacji.

3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. w formie e-mail zwrotnego bądź listem poleconym.

ARTYKUŁ VIII. – ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 – dniowego terminu wypowiedzenia.

2. Managero.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, o czym powiadamia Partnera. W przypadku odstąpienia od umowy strony będą się rozliczać według zasad ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.

3. W chwili wygaśnięcia Umowy, Managero.pl niezwłocznie usuwa Kreacje Reklamowe Partnera a także funkcjonalności udostępnione Partnerowi ze Strony WWW.

4. Po wygaśnięciu Umowy, Partner ma obowiązek rozliczyć się ze zrealizowanych sprzedaży wynikających z przesłanych namiarów w okresie obowiązywania umowy. Zgodnie z warunkami ujętymi w Tabeli Wynagrodzenia.

ARTYKUŁ IX. – POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Partner poprzez przystąpienie do Współpracy reklamowej, oświadcza że wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest XYBRYZT sp. z o.o. z siedzibą: 44-300 Wodzisław Śląski, os. Dąbrówki 1A/28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000673406, posiadającą NIP 647-257-79-74

3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

4. Partner ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Partnera dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) zawarcia umowy,

b) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji,

c) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym;

d) przechowania danych osobowych Partnera w bazie.

6. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Partnera, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Partnerowi oferty handlowej oraz innych informacji marketingowych.

7. Partner w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

8. Administrator informuje, iż Partner nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Partnera usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Managero a Partnerem.

9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

10. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Partnerów Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Partnera co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Partnera w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawiera informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje

pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Partner może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Partnera ani jego preferencji.

ARTYKUŁ X. – WAŻNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

1. Managero.pl zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Partner zostanie powiadomiony o zmianach listem elektronicznym w terminie 14 dni od wprowadzonych zmian. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Partnera, Umowa pomiędzy nim a Managero.pl zostaje rozwiązana zgodnie z warunkami określonymi w art. VIII ust.2.

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z wykonywania Umowy będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Managero.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – TABELA WYNAGRODZENIA

Wysokość zarobków z tytułu najmu, które przysługują Managero.pl, a także wysokość zarobków Partnerów jest uzależniona od atrakcyjności powierzchni reklamowej, którą Managero.pl oddaje do dyspozycji Partnerom, a także atrakcyjności oferty handlowej Partnerów. Rodzaje produktów, które Partner zamierza promować na stronie WWW określa w formularzu rejestracyjnym.

Rodzaj produktu

Prowizja

Warunek

doradztwo i konsultacje gastronomiczne

projekt technologiczny

dokumentacja HACCP, GMP/GHP

szkolenia i kursy gastronomiczne

20% od sprzedaży

Wynagrodzenie dla Managero.pl należne będzie pod warunkiem, że Partner w terminie 120 dni od daty otrzymania zgłoszenia sprzeda usługę klientowi, którego pozyskał

dzięki Kreacji Reklamowej na Stronie WWW.

  • Wyposażenie gastronomiczne

3% od sprzedaży

Wynagrodzenie dla Managero.pl należne będzie pod warunkiem, że Partner w terminie 120 dni od daty otrzymania zgłoszenia sprzeda usługę klientowi, którego pozyskał

dzięki Kreacji Reklamowej na Stronie WWW.