Prawo w gastronomii

Prawo / Książki / Prasa / Pieniądze / Blogosfera / Blog Luka

Prawo w gastronomii korzystnie jest znać, jeśli chce się otworzyć i prowadzić lokal gastronomiczny. Poniżej lista ustaw i przepisów, które przydadzą się podczas prowadzenia firmy w gastronomii.

Przepisy Sanepidu

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych: link

Wytyczne do powyższego Rozporządzenia nr 852/2004: link

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze) – link

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. – link

Codex Alimentarius HACCP w Polsce – link

Przepisy Inspekcji Handlowej i UOKiK

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – link

Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 PE i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności – link

Alergeny w restauracji (spis alergenów, o których informacje należy umieścić w menu) – link

Przepisy budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 – link

Przepisy BHP

Poniżej znajduje się link do całego rozporządzenia MPiPS w sprawie przepisów BHP, a także dla ułatwienia linki do poszczególnych działów.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami): link

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne: link

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 1356 z późn. zmianami): link

Opłaty ZAiKS

Tabela opłat dla właścicieli lokali gastronomicznych: link

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie unijne RODO: link

Artykuł traktujący o RODO w restauracji: link

Prawo w gastronomii
4.2 (83%) 20 votes